Algorithms in Business

everywhere

Kto jest kim w ubezpieczeniach? cz. I

Polski system ubezpieczeniowy składa się z dwóch działów ubezpieczeniowych. Dział I to ubezpieczenia na życie , dział II to pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Towarzystwo ubezpieczeń nie może działać równocześnie w dwóch działach ubezpieczeń, stąd biorą się dwa niezależne podmioty np. PZU i PZU Życie.

Funkcje nadzorczą nad prawidłowością funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce pełni KNF (Krajowy Nadzór Finansowy) , który wydaje zezwolenia na działalność ubezpieczeniową i pełni rolę kontrolingową nad prawidłowością funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje również zezwolenia na działalność agencyjną i brokerską. Prowadzi nadzór nad rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego, wydając certyfikaty (pozwolenia na agencyjną działalność ubezpieczeniową). Przeprowadza egzaminy Państwowe dla przyszłych agentów i brokerów. W skrócie można powiedzieć, że zarządza całym systemem ubezpieczeniowym w Polsce.

Oprócz KNF prawodawca powołał instytucję która odpowiada za nadzór nad ubezpieczeniami obowiązkowymi oraz jest gwarantem wypłacenia odszkodowania w przypadkach kiedy sprawcą wypadku jest osoba nieubezpieczona lub gdyby ubezpieczyciel ogłosił upadłość. UFG  (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) pokrywa koszty wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników (tak ta grupa społeczna tez ma obowiązek ubezpieczania się w zakresie OC). UFG ma prawo również do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz nakładania kar na kierowców, którzy nie posiadają ważnej polisy OC . Ponadto prowadzi i udostępnia bazy szkodowe klientów ubezpieczycieli. Wszystkie zakłady ubezpieczeniowe raportują do UFG informacje o zawartych polisach odpowiedzialności cywilnej oraz o szkodach z nimi związanych. Na stronie UFG można sprawdzić czy np. sprawca zdarzenia miał ważną polisę OC. Fundusz udostępnia również swoje bazy w których ubezpieczyciele sprawdzają historię szkodową swoich klientów w zakresie ubezpieczenia OC i autocasco.

Powrót