Algorithms in Business

everywhere

Model i modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych to oczywiście poprawne zdefiniowanie modelu. W kontekście procesu biznesowego model możemy definiować jako „wykonawcę” mniej lub bardziej skomplikowanych obliczeń. Możemy więc powiedzieć, że model to inaczej zaprojektowany w narzędziu schemat obliczeń, usługa obliczeniowa.

5

W kontekście analitycznym powinien on odzwierciedlać wszystkie zależności i powiązania, wynikające z zapisu taryfy i uwzględniać reguły biznesowe, a dobrze skonfigurowany i oznaczony powinien być zrozumiały dla osoby, która niekoniecznie brała udział w jego implementacji.

Cele modelu obliczeniowego

Poprawnie zaprojektowany model ubezpieczeniowy powinien odpowiedzieć na proste pytania:

  1. Co jest potrzebne do modelu na wejściu procesu (opracowanie celów biznesowych)?
  2. Jaki jest produkt lub produkty taryfikacyjne (jeśli jest ich kilka)?
  3. Jakie są zależności pomiędzy produktami?
  4. Co jest efektem wyliczenia końcowego (najczęściej jaka jest wartość składki)?

Modelem, algorytmem biznesowym możemy określić zbiór współpracujących elementów. Elementami tymi mogą być elementy obliczeniowe, wykorzystujące szereg formuł matematycznych, tabele, iteracje, elementy bazujące na listach danych (elementy: pobierz z listy, dodaj do listy, agregacje), elementy decyzyjne. W momencie, kiedy proces biznesowy jest bardzo złożony, w celu przejrzystości algorytmu taryfikacyjnego, narzędzie umożliwia zagnieżdżanie elementów w podmodelach (czyli „podzbiorach”). Dzięki temu model wyliczeniowy staje się dużo bardziej logiczny i bardziej zrozumiały dla innych użytkowników.

Modelowanie wymaga oczywiście ogólnej znajomości reguł biznesowych, umiejętności analizy biznesowej, teorii modeli i zasad modelowania. Zawsze powinniśmy budować go, korzystając z metody „od ogółu do szczegółu”. Dzięki takiej zasadzie działania w pierwszej kolejności nakreślimy ogólny schemat wyliczeniowy modelu ubezpieczeniowego, a na dalszym etapie pracy uwzględnimy szczegóły, które są niezbędne do wykazania współzależności pomiędzy produktami ubezpieczeniowymi.

Miernik dobrego modelu, czyli krótko o walidacji i testowaniu

Cechą dobrego modelu (po sprawdzeniu walidacji powstałego algorytmu obliczeniowego) jest możliwość jego testowania. Walidacja odpowie na pytanie „Czy powstały produkt jest prawidłowy?” tj. zgodny z regułami biznesowymi, zgodny z językiem programowania. Rezultatem testowania modelu, będzie natomiast konkretna wartość lub kilka wartości. Po nadaniu zmiennym w modelu odpowiednich danych, otrzymamy przebieg algorytmu obliczeniowego. Istnieje również możliwość wczytywania zestawów testowych i podgląd przebiegu ścieżek wielu testów modelu. W przypadku modelu taryfikacyjnego, którego algorytm może przebiegać różnymi ścieżkami, na jednym modelu prezentowane są dane dotyczące ścieżek, którymi przeszły modele oraz ilość przejść modelu przez wybraną ścieżkę.

Testowanie modeli daje nam więc możliwość weryfikacji poprawności wyliczonych danych i skontrolowania czy są one zgodne ze specyfikacją towarzystwa ubezpieczeniowego przedstawionej w zapisie taryfy ubezpieczeniowej. Niestety testowanie nie jest w stanie wykryć wszystkich błędów danego oprogramowania ani sprawdzić wszystkich warunków. Mimo to dostarcza informacji o stabilności algorytmu, zgodności z wymaganiami klienta i jego oczekiwaniami.

Powrót