Algorithms in Business

everywhere

Model obliczeniowy taryfy ubezpieczeniowej

Zaprojektowanie efektywnego algorytmu obliczeniowego taryfy ubezpieczeniowej wymaga od projektanta przeprowadzenia analizy dokumentów taryfy. Dogłębne przeanalizowanie tych danych determinuje sukces poprawnego modelowania i pozwala sporządzić logiczny schemat tekstu. Posiłkując się zapisem taryfy można zaprojektować algorytm ubezpieczeniowy, który w rezultacie pozwoli na wyliczenie składek poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Jak zatem wygląda przykładowy model ubezpieczeniowy?

mark-516277__180Po pierwsze… weryfikacja.

Każda z firm ubezpieczeniowych zakłada warunki ubezpieczenia dla poszczególnych produktów. Do najczęściej sprawdzanych możemy zaliczyć np. weryfikację okresu ubezpieczenia, weryfikację okresu eksploatacji pojazdu, sprawdzenie typu pojazdu i jego przeznaczenia oraz np. tego, gdzie zarejestrowany jest pojazd – w Polsce, czy za granicą. Pierwszy krok walidacji pozwoli na weryfikację czy kalkulacja zostanie odrzucona, z racji tego że klient nie spełnia wymaganych warunków ubezpieczenia, czy zostanie wykonana dalej.

Po drugie… składka bazowa.

Jeżeli model obliczeniowy po weryfikacji warunków ubezpieczenia będzie wykonywany dalej, kolejnym krokiem jest wyliczenie składki bazowej. Zależy ona najczęściej od sumy ubezpieczenia (wartości pojazdu) i stawki taryfowej, która jest specyficzna dla poszczególnych zakładów ubezpieczenia. Zazwyczaj ustalana jest ona w oparciu o dane pojazdu, takie jak marka i model pojazdu, strefa regionalna, okres eksploatacji, konfiguracja pakietowa lub niepakietowa. Wszystkie te dane definiują jej wartość i tym samym stanowią podstawę wyliczenia iloczynu tych dwóch wartości: sumy ubezpieczenia i stawki taryfowej.

 Po trzecie… zniżki, zwyżki.

Wyliczona wartość składki bazowej jest ostateczna, kiedy ubezpieczający nie posiada żadnej zniżki bądź zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia lub ubezpiecza się po raz pierwszy, a jego pojazd nie jest eksploatowany np. do celów przewozowych. Każde inne „odstępstwo od reguły” generuje naliczenie zniżek lub zwyżek.

Wśród najczęściej obsługiwanych zniżek mogą znaleźć się:

  • zniżka za sprzedaż pakietową,
  • zniżka za kontynuację,
  • zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy.

Zwyżki, które wpływają na podwyższenie składki za poszczególne ryzyko, to zwyżki wynikające najczęściej z przeznaczenia pojazdu, lecz nie tylko. Do najbardziej popularnych zwyżek wśród taryf ubezpieczeniowych możemy zaliczyć:

  • zwyżka za specjalne wykorzystanie pojazdu (leasing, taxi, zarobkowy przewóz osób, przesyłki kurierskie),
  • zwyżka za ilość posiadanych pojazdów,
  • zwyżka za wiek,
  • zwyżka z tytułu wypłaconych odszkodowań,
  • zwyżka z tytułu rozłożenia składki na raty.

Naliczenie przysługujących zniżek bądź zwyżek dodatkowo obniża bądź podnosi wysokość przysługującej składki.

Powrót