Algorithms in Business

everywhere

Windykacja w kontekście modelu obliczeniowego

Proces windykacji, w prostym tego słowa znaczeniu, wiąże się z odzyskiwaniem niespłaconych należności od klienta. Mało kompleksowe działania, zbyt późno rozpoczęta procedura egzekwowania należności jest jedną z wielu przyczyn bankructw firm. Przedsiębiorca, który na czas nie dostanie zapłaty za wykonane usługi, traci zdolność do regulowania swoich zobowiązań – tym samym, płynność finansową.

money-605077_640

Sposobem na poradzenie sobie z przypadkami niekonsekwencji spłacania należności jest proces windykacji, który możemy podzielić na dwa etapy:

  • postępowanie polubowne,
  • postępowanie sądowe.

Wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, że polubowne egzekwowanie należności jest mniej kosztowne niż skierowanie procesu na drogę sądową. Dlatego też przedsiębiorca, aby odzyskać niezapłacone kwoty najczęściej stara się podejmować szereg działań i czynności samemu.

W zdefiniowaniu poszczególnych kroków postępowania windykacyjnego pomocne jest modelowanie algorytmów i określanie poszczególnych kroków postępowania. Dzięki elementom decyzyjnym i regułom matematycznym zaprojektowanie modelu obliczeniowego zakłada zaimplementowanie następujących czynności:

  1. Wysyłanie pism monitorujących do zapłaty: listy, e-maile, sms-y, faksy – model obliczeniowy po zdefiniowaniu mu określonych reguł biznesowych i zadaniu odpowiednich danych o kliencie, automatycznie przekaże informacje do systemów zewnętrznych o wysłaniu odpowiedniej treści przypomnienia.
  2. Jeżeli powyższe postępowania nie będą skuteczne, kolejnym działaniem są postępowania, najczęściej związane z podjęciem decyzji o negocjacjach telefonicznych i bezpośrednich, podpisanie porozumień związanych ze spłatą zadłużenia.

Jeżeli powyższe punkty nie pozwolą przedsiębiorcy odzyskać należytych zadłużeń algorytm biznesowy może posłużyć do naliczania odsetek, redukcji rabatów.

Modele windykacyjne pozwalają na statystyczne szacowanie chęci klientów do spłaty zobowiązania wraz z możliwością spłaty. Pomaga to również w określeniu,  jakie działania powinny zostać podjęte w celu zwiększenia odzysku należności. Poza tymi działaniami możliwe jest segmentowanie klientów, określanie działań i przypisywanie dłużników do odpowiednich grup.

Oczywistym jest to, że jeśli nie uda się pozyskać nieuregulowanych należności sprawa podlega postępowaniu sądowemu. Na takim etapie sprawa zostaje powierzona specjalistom: prawnikom, firmie windykacyjnej, kancelarii prawnej.

Celem jakichkolwiek podejmowanych działań windykacyjnych jest odzyskanie należności. Czasem wydawałoby się może, że odpowiedzialność za długi ponosi jedynie klient. Niestety nie do końca tak jest. Odpowiedzialnością za niespłacone należności ponosi również przedsiębiorca, który powinien czynić wszystko, aby odzyskać długi.

Powrót