Algorithms in Business

everywhere

Zdolność kredytowa wyliczana w modelach

Wyliczenie zdolności kredytowej daje możliwość wyliczenia orientacyjnej kwoty kredytu, o którą klient może się ubiegać w poszczególnych bankach. Na podstawie takich parametrów jak dochody, zobowiązania czy okres kredytowania wyliczana jest zdolność kredytowa. Oczywiście, wszystkie zasady i procedury postępowania związanego z oceną zdolności kredytowej są inne dla poszczególnych rodzajów banków i kredytów. Dzięki, między innymi, takim danym, banki minimalizują wystąpienie ryzyka związanego z faktem, że udzielone kredyty nie zostaną spłacone.

Modelowanie algorytmów oceny zdolności kredytowej (przy pomocy wbudowanych funkcji matematycznych i finansowych), doboru sposobu oceny ryzyka, modelowania kart scoringowych czy parametryzacji produktów, w oparciu o graficznie budowane elementy oraz wielowymiarowe tabele parametryzacyjne, pozwala na uzupełnienie sprawozdań finansowych i dopełnienie informacji o kondycji firmy.

Zaprojektowanie algorytmu obliczeniowego, stanowiącego silnik reguł biznesowych, i wyliczenie analizy wskaźnikowej pozwala na pełny obraz sytuacji finansowej firmy. Wyliczenie to związane jest ściśle z wyznaczeniem poszczególnych wskaźników, wśród których możemy wyróżnić m.in.:

  • wskaźnik rentowności sprzedaży,
  • wskaźnik płynności finansowej,
  • wskaźnik rotacji należności,
  • wskaźnik zadłużenia.

Algorytm uwzględnia wtedy wartości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, wyliczając wartości – punkty poszczególnych wskaźników.

Każdy zaprojektowany model obliczeniowy uwzględnia również wyliczenie wskaźników jakościowych. Stanowią one obraz oceny kredytowej podmiotu, który ubiega się o kredyt. Algorytm obliczeniowy uwzględnia w swoich wyliczeniach oceny jakościowej takie dane jak np. data rozpoczęcia działalności, okres prowadzenia działalności w branży, sytuacja rodzinno-majątkowa, itp.

Kolejnym krokiem wyliczeń w modelu jest nadanie ratingu klienta. Jest on wyznaczany dla okresu bieżącego i prognozowanego, na podstawie łącznej oceny punkowej przyznawanej za wskaźniki ilościowe i jakościowe. Po takiej analizie przedsiębiorca zostaje zakwalifikowany do jednej z klas ratingowych.

chart-662059_640

Zaprojektowany algorytm obliczeniowy pozwala na dobór sposobu oceny ryzyka adekwatnie do typu klienta oraz oczywiście na konfigurację parametrów produktów kredytowych, oferowanych przez banki. Ich dobór odbywa się zgodnie ze strategiami sprzedaży wykorzystywanymi przez banki.

Każdorazowo, nowo zaprojektowany model oraz model, który został zmieniony, jest testowany pod względem poprawności biznesowej.

Dzięki różnorodności oraz uniwersalności projektowanych w modelu wyliczeń, algorytm obliczeniowy cieszy się dużą popularnością i zapotrzebowaniem.  Wykorzystanie modeli scoringowych i ratingowych pozwala na elastyczność i dopasowanie biznesu do profilu klienta, a powody wdrażania i doskonalenia istniejących już modeli są wieloaspektowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, by sprostać oczekiwaniom banków i klientów oraz dostosować instytucje bankowe do wymogów jednolitego rynku europejskiego.

Powrót